Statut

STATUT
Fundacji Psyche – Strefa Pozytywnych Myśli
(tekst jednolity z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałą fundatorów nr 5/2016
z dnia 31 sierpnia 2016 r.)

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Psyche – Strefa Pozytywnych Myśli zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatorów w osobach:
– Barbary Wesołowskiej-Budki [Wesołowska-Budka],
– Tomasza Budki [Budka],
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 10 czerwca 2016 r. przez notariusza Jacka Zbigniewa Ruszkowskiego w Kancelarii Notarialnej w Legionowie przy ulicy Piłsudskiego 31 lok. 326, Rep. A nr 6401/2016, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Fundacja jest apolityczna.

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3
Siedzibą fundacji jest miejscowość Chotomów.

§ 4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
3. Fundacja jest powołana i działa na czas nieokreślony.
4. Fundacja jest organizacją pozarządową i może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego.
5. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnieniu ich ustawowych obowiązków.

§ 5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Najnowsze komentarze
Archiwa
Kategorie
Categories
Newsletter
Twitter
Could not authenticate you.
Social Media